נוהל העברת טפסי תשובות (לאחר בדיקה) לתיעוד והעלאה לשרת הבחינות

בהתאם לנהלי הטכניון על המרצה האחראי בקורס לוודא כי טפסי התשובות יועברו ע"י מזכירות ההוראה של הפקולטה, אל היחידה לתיעוד ממוחשב, לסריקה והעלאה לשרת המבחנים.

יש להכין את המבחן לסריקה לפי נוהלי יחידת הסריקה הטכניונית, ולמלא את תעודת המשלוח לסריקה (מצורפת).

היחידה לתיעוד ממוחשב אחראית להעלאת הטפסים לשרת המבחנים.

טופס העברת וקבלת מחברות בחינה לסריקה